به نيازمندی های 118 خوش آمدید
آگهی های ویژه

تجهيزات پزشكي

بنر
تازه های تجهيزات پزشكي - لوازمات

خرید و فروش انواع دستگاه های نوارقلب ECG

خرید و فروش انواع دستگاه های نوارقلب ECG

تهران ۵ ساعت قبل
مولاژ پوست پلکانی

مولاژ پوست پلکانی

تهران ۱۹ ساعت قبل
مولاژ چشم با عضلات

مولاژ چشم با عضلات

تهران ۱۹ ساعت قبل
مولاژ حنجره

مولاژ حنجره

تهران ۲۰ ساعت قبل
مولاژ دستگاه تنفسی بازشو

مولاژ دستگاه تنفسی بازشو

تهران ۲۰ ساعت قبل
دستگاه فراخوان مشتری بی سیم آریا

دستگاه فراخوان مشتری بی سیم آریا

خراسان ۲۰ ساعت قبل
مولاژ دستگاه دفع ادار و کلیه بازشو

مولاژ دستگاه دفع ادار و کلیه بازشو

تهران ۲۰ ساعت قبل
مولاژ دستگاه دفع ادار و کلیه

مولاژ دستگاه دفع ادار و کلیه

تهران ۲۰ ساعت قبل
مولاژ سلول گیاهی

مولاژ سلول گیاهی

تهران ۲۰ ساعت قبل
مولاژ سروصورت دیواری

مولاژ سروصورت دیواری

تهران ۲۰ ساعت قبل
مولاژ زبان و دندان

مولاژ زبان و دندان

تهران ۲۰ ساعت قبل
مولاژ نیم تنه 1/4 عروسکی

مولاژ نیم تنه ۱/۴ عروسکی

تهران ۲۰ ساعت قبل
مولاژ دستگاه گردش خون

مولاژ دستگاه گردش خون

تهران ۲۰ ساعت قبل
مولاژ سلول عصبی (نرون)

مولاژ سلول عصبی (نرون)

تهران ۲۰ ساعت قبل
مولاژ دندان سری 3 عددی

مولاژ دندان سری ۳ عددی

تهران ۲۰ ساعت قبل
مولاژ ستون فقرات با لگن خاصره

مولاژ ستون فقرات با لگن خاصره

تهران ۲۰ ساعت قبل
مولاژ سلول جانوری

مولاژ سلول جانوری

تهران ۲۰ ساعت قبل

بنر